Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

सूचनाकाे हक सम्बन्धा प्रकाशित विवरण


मिति सूचनाकाे हक सम्बन्धा प्रकाशित विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-18 २०७६_श्रावण देखि २०७७_असार_सम्पादित_प्रमुख_क्रियाकलापहरूको_विवरण
10 महिना अगाडी