Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-02-29 Covid-19 Report 2078-02-29
4 घण्टा अगाडी
2078-02-28 Covid-19 Report 2078-02-28
1 दिन अगाडी
2078-02-27 Covid-19 Report 2078-02-27
2 दिन अगाडी
2078-02-26 Covid-19 Report 2078-02-26
3 दिन अगाडी
2078-02-25 Covid-19 Report 2078-02-25
4 दिन अगाडी