Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

ठेगाना : कञ्चनपुर

फोन नं : 099-521109, 099-520708, 099-523455

फ्याक्स : 099-524990

इमेल : daokanchanpur@moha.gov.np, cdokanchanpur@moha.gov.np, daokanchanpur75@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-480659032109789/

मातहतका कार्यालयहरु