Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

विवरण दर्ता (कम्प्यूटर) अपरेटरको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना ।