Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

विभिन्न प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाहरुले प्राप्त गरेको जग्गा तथा अन्य भौतिक सम्पतिको विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना !!!

1 महिना अगाडी

2077-08-16


Attached Files