Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण दर्ता अपरेटर करारमा दर्खास्त माग सम्बन्धी सुचना